LES CLASSES BILINGUES EN SORTIE PEDAGOGIQUE

I te 08 nō fepuare 2022.
Ua fa’atupu to matou na ‘orometua
O Rahiti Buchin e ‘o ‘Orometua
Georgin e tae noa tu i to raua ape’e o Otaha i te
Ho’e tere i roto te fa’a o Opunohu. I tō mātou taera’a i te fa’a, ua fa’ari i hia mai matou nā Olivier
rāua ‘o Tanui . Ua fa’ati’a mai o Olivier i te tere o te mau Tupuna , e ua haere ato’a mātou e tanu i te
Ho ‘e ohi Uru. I te otira’a ta matou tapura ohipa , haere atura mātou e hopu i te tahora pape hou mātou fa’aineine nō te ho’i mai ….
Ua fa’ahiahia roa vau i teie tere to mātou i haere
No tera mea ua haere vau i hopu i te Tahora Pape
E te hina’aro nei ē ha’amaruru ia Orometua Buchin
Eo Orometua Georgin e tae noa tu ia Otahamanu
No teie tere e haerehia e mātou.
MĀURUURU
Nommée Tehei 51 ruareo
MERCI AU FB DES AMIS DU COLLEGE AFAREAITU POUR CE NOUVEL EMPRUNT ;-))